ഒരിക്കലും ഇരുട്ട് വരരുത് വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്,വീട് മുടിയും, ഒരു ലൈറ്റ് രാത്രിയിൽ മറക്കാതെ ഈ ഇവിടെ ഇടണേ.

വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെയും പുലിയുടെ തന്നെയും വാസ്തു ശരിയല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വാസ്തു മര്യാദകൾ പുലർത്തിയ എല്ലാ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി എത്ര വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം അതൊന്നും തന്നെ സമാധാനത്തോടുകൂടി.

   

തന്നെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അചിടായ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും ഉള്ള ഒരു വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഒരിക്കലും ഇരുണ്ടതാകാനായി പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഏതാണ് ആ ഭാഗം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള.

കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കണം. അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും എല്ലാ രീതികളിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ആണ് നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതി വിട്ടു കളയരുത് ഏറ്റവും വളരെ ഐശ്വര്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *