ഈ മരം വളർന്നാൽ വൃക്ഷ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഒരു മ.ര.ണം ഉറപ്പ്, പേടിക്കണ്ട പരിഹാരം ഉണ്ട്

വാസ്തു അനുസരിച്ചു തന്നെ ഒരു വീട് വീട് ആകാനായി ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വാസ്തു സസ്യങ്ങളും ചെടികളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ വളർത്തുന്നതും വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെ വളർത്തുവാൻ ആയിട്ട് തന്നെ പാടില്ല ചില സസ്യങ്ങൾ വീടിനോട് ചേർന്നു പുലർത്തുന്നത് വളരെ വലിയ ദോഷകരം തന്നെയായി മാറുന്നതാണ് ദുഃഖം ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടുമാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

   

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ മരണ ദുഃഖം പോലെയുള്ള ഒരു ഫലമായി തന്നെ അത് വന്നുചേരാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഒരുപരിധിവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാരണമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാസ്തുമനുസരിച്ച് ഈ ചെടികൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നാണ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നവരാണ്.

നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിർത്തി തിരിച്ചുവളർത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായി തന്നെ പറയാനായി പോകുന്നത് കടപ്ലാവ് തന്നെയാണ് പല ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ കടപ്ലാവ് ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ.

ഇവ നിൽക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ശുഭകരമല്ല അതർത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ വളർത്തേണ്ട എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ അതിർത്തി തിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *