എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യവും വായു വേഗത്തിൽ ഫലം, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഹനുമാൻ സ്വാമി നടത്തി തരും

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭക്തി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹനുമാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അവർ പറയാനുള്ള കാരണം ഹനുമാൻ ഭക്തി എന്നുള്ളത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഒരു ഭക്തി തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി തന്നെയാണ് ആരിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വളരെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീ ഹനുമാൻ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ വീര്യം.

   

തന്നെ മറ്റൊരു ഭക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇതുമായി തന്നെ ത്രരതമപെടുത്തുമ്പോൾ ഹനുമാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വളരെ മുൻപിൽ പന്തിയിൽ വരുന്നത് എല്ലാം വളരെ പണ്ടുകാലം മുതലേ തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ പണ്ടുമുതലേ തന്നെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ ശിഷ്യൻ അനുസരിക്കുന്നതാണ് അതായത് 12 വയസ്സ് വരെ ഗുരുവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ ശിക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കും ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം വരുന്നത് ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ശിഷ്യന്റെ വേദവാക്യം ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വളരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒറ്റത്തടി പന.

പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കുത്തനെ വളർന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായിത്തന്നെ ജോലി സമ്പാദിക്കാനും അതിലൂടെ തന്നെ വരുമാനം നേടാനുമാണ് അല്ലാതെ പണ്ട് കാലത്തെപ്പോലെ ആത്മജ്ഞാനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷത്തിലല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ തെറ്റി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കാലത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് പല.

വീഡിയോകളിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെതന്നെ ഈ ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുക്കഷണം തന്നെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ പഴമയും പുതുമയും അതേപോലെതന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു നുകത്തിൽ കെട്ടിയ 2 കളക്കൾ ആണ് ഈ പഴമയും പുതുമയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു കളുകളും ഒരേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ വണ്ടി വിളിച്ചാലാണ് ആ ഒരു കാളവണ്ടി മുന്നോട്ടു പോവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *