ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തുളസി പൂത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യൂ, മഹാഭാഗ്യം, സർവ്വൈശ്വര്യം

നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരം തന്നെയാണ് തുളസി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ വീട്ടിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നെ ഒരു തുളസിത്തൈ വീടിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് തന്നെ നട്ടുപുറത്തയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു തുളസിത്തറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

   

ഒരു തുളസിത്താറ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രധാന വാതിലിന് അഭിമുഖമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണി കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നുള്ള് തുളസി എങ്കിലും നട്ടുവളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി അവതരിച്ചത് തന്നെയാണ് തുളസി ദേവിയായി തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ.

തുളസി വീടിന്റെ തുരുമുമ്പിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തുളസി വളർത്തേണ്ടത് വളരെയധികം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തും അതുപോലെതന്നെ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വടക്ക് ദിശയിൽ മൂന്നാമത്തെ വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മുലയിൽ.

ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നെ തുളസികൾ നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട് വടക്ക് ദർശനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആവുന്നത്ര വളർത്തുക തുളസി കൈകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരത്തിലും ഉള്ള കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയാണ് തുളസിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് തുളസി പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില വീടുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *