വിചാരിച്ച കാര്യം ഉടൻ നടക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ, വീട്ടിൽ ഒരു രൂപ നാണയം ഉണ്ടോ ?

ഇന്ന് രാത്രി പൗർണമി ആരംഭമാണ് എങ്കിലും നാളെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പൗർണമി നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പൗർണമി കാവ്യൽ വാഴുന്ന ശ്രീ മഹാഭദ്രകാളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നാളെ രാത്രി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരു നാണയവും.

   

ഒരു വീട്ടിലെയും എല്ലാം ആണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാലങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് നാണയവും നാലു വെറ്റില വേണ്ടതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൗർണമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ഷേത്രം പൗർണമി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാറുള്ളൂ.

എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം മാത്രം ദേവി ഇവിടെ സുന്ദരിഭാവത്തിൽ ആണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ 5 രൗദ്ര ഭാവകങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ബാലഭദ്രൻ വീരഭദ്രൻ രൗദ്രഭദ്രൻ ഗോത്രഭദ്രൻ സംഹാരഭദ്രൻ വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ചു രൂപങ്ങളിലാണ് ദേവി ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ വീരഭദ്ര എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശിവനല്ലേ എന്ന് തോന്നുക നിങ്ങൾക്ക്.

സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാലും ശിവനെക്കാളും വളരെയധികം മൂർത്തം ഒരു ഭാവമാണ് കളിയുടെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കളിയാക്കാനായി സാധിക്കില്ല എന്നാൽ കാലിക അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കാളിയിലാണ് ശിവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൃഷികളിൽ കവിയും കൃഷിയുമായുള്ള കാളിദാസൻ പറഞ്ഞത് കാളി തന്നെ ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം തന്നെ കാളി എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *