വാസ്തുദോഷത്തിന് കാരണമാകും, വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾ, ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ

നമ്മുടെ കേരളീയമായ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ വീടിനെ പുറത്തുനിന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും വീടിലെ ഉയർച്ചയിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാ ഇത് നമ്മുടെ വീടിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ വഴി പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം.

   

കാണുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആശുപകരം തന്നെയാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ദോഷകരം തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാതിലുകളിൽ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതും വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ അശുഭകരമായിട്ട് ദോഷകരമായിട്ടു തന്നെയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക്.

പുറത്തേക്കു നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാനായിട്ട് പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ദോഷങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ലോകാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിന് അകത്തും പുറത്തും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിന്റെ പാസേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടൈലോ തറയോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊട്ടൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ചില വീടുകളിൽ വാസ്തു നോക്കും സമയത്ത് കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *