പെരുവിരലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണോ? ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന പെരുവിരൽ….

ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കൈപ്പത്തിയിൽ ഉള്ള രേഖകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം കൈപ്പത്തിയുടെ പ്രകൃതി നിറം രേഖകൾ വലിപ്പം തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇവ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ദാമ്പത്യ ജീവിതം.

   

ആരോഗ്യം ഭാഗ്യം എന്നിവയാകുന്നു ധാരണയായി ഇടതു തീയിൽ പൈതൃകം ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും വലുത് കൈപ്പത്തി ജനന ശേഷമുള്ള വിവരങ്ങളും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരാളുടെ 80 ശതമാനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലുത് കൈപ്പത്തിലൂടെയും 20 ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ ഇടത് കൈകളിലൂടെയുമാണ് നമുക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ വലതു കൈകളും സ്ത്രീകളുടെ ഇടതു കൈകളുമാണ് രേഖ പരിശോധനയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഹസ്ത രേഖയും കൈകളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതാണ് വ്യക്തിയുടെ പെരുവിരൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നതും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഏകവല്യന്റെ പെരുവിരൽ ദക്ഷിണയായി നിൽക്കുന്നതും ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുവിരലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും ഭാവിയും എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരുവിരനിലെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വന്ന് ചേരുന്നതാണ് വീഡിയോയിലൂടെ പെരുവിരലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വിരലിന്റെ തുമ്പിൽ ചെറിയ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *