ഈ ചെടി വളർന്നാൽ പിന്നെ ഉറപ്പിച്ചോ കോടീശ്വര യോഗം വന്നു ചേരും!!!

വാസ്തുമനുസരിച്ച് ഒരു വീട് സ്വർഗ്ഗതുല്യമായി മാറുവാനായി ചില പൊടി കൈ എല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ് ചെടികൾ എന്നുള്ളത് വൃക്ഷങ്ങൾ ചില ചെടികൾക്ക് വീടുകളിൽ ഭാഗ്യം എല്ലാം നിറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തവം ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ വീടുകളിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ദിശകളിൽ എല്ലാം വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം ഉയർച്ച ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ.

   

ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുചേരാം അനിയത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ വീടിന്റെ ടെറസിൽ തന്നെ ചില ചെടികളെല്ലാം വളർത്താവുന്നതുമാണ് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഏതെല്ലാം വളർത്തരുത് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി.

തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തുളസി ടെറസിൽ മുകളിൽ ഒരിക്കലും തുളസി നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ശുഭകരമല്ല എന്നുള്ള തന്നെ പറയാം ഫ്ലാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വളർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വീടിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം തന്നെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ടെറസിന്റെ മുകളിലായി വളർത്തുന്നത് വളരെ വലിയ ദോഷകരമായിട്ട് തന്നെ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *