ഒരു ഉത്സവമാണ് ചിലർക്ക് ജീവിതം, എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് തീരാദുഃഖവും,ഇതാണ് അതിനു കാരണം

ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ കമന്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം സന്തോഷം അവർക്ക് തീരെ ലഭിക്കാത്തതു പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം മാറിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഓരോ നിമിഷവും എല്ലാം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് എന്നാണ് മിക്കവാറും സമയത്തും മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം കാണുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ മറ്റു ചില ജീവിത രീതികളുണ്ട് ഇവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് പറയുന്നത്.

   

അവർ സദാസമയവും പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള മുഖത്തോട് കൂടിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷണം നല്ല വസ്ത്രം ധാരണം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ദൈവം ഇവർക്ക് മാത്രം സന്തോഷവും സമാധാനവും സർവ്വ ഐശ്വര്യവും കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനിവിടെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് ഉപനിഷത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൃശ്യവും ദൃഷ്ടദവും രണ്ട് രണ്ടാണ് ശബ്ദവും ശ്രേയവും രണ്ടു രണ്ടാണ് ഈയൊരു ബോധം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മുറിച്ചു കിട്ടുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ മുതൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു വസ്തുവിനുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇറ്റാച്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ദുഃഖത്തെ മറികടക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറ്റാച്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് ദുഃഖത്തെ തരുന്നത് തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പച്ച പോലെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *