ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ കൊടുത്ത് ചരട് പൂജിച്ച് അണിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ, വന്ന് നിറയും സർവ്വൈശ്വര്യം

പൗരാണിക കാലം മുതലേ തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ചെയ്തുപോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചരട് ജപ്പിച്ചു ശരീരത്തിൽ കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം വ്യക്തികളും ഇന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ അരയിൽ കാലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ഏതൊരു ഭാഗത്തും ചരട് അണിയാത്ത ആളുകൾ വളരെയധികം വിരളം തന്നെയാണ് എന്നോട് ചില ആളുകൾ.

   

അത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ചില ആളുകൾ അത് സാധാരണ രീതിയിലാണ് അണിയുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ അത് ചരിത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ട് പൂജിച്ച് നമ്മുടെ തിരുമേനിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അണിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ അത് രക്ഷക്കായിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജപിച്ചും അണിയുന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യം എന്ന് തന്നെ ആയാലും ഏതു രീതിയിലായാലും ശരീരത്തിൽ ചരട് അണിയുന്നവർ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നെ അറിയേണ്ടതു തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ.

നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകളും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കറുത്ത ചരട് അണിയുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നീയൊരു കറുത്ത ചരട് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അണിയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷവും നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കറുത്ത ഒരു ചരട് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ല നമ്മളിലെ എല്ലാ ആളുകളും കറുത്ത ചരടാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങി കെട്ടുന്നത് മറ്റ് നിറങ്ങളിലുള്ള ചരടുകൾ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത ചരട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ആണ് എങ്കിലും കയ്യിലായാലും കഴുത്തിലായാലും അരയിലായാലും കാലിലായാലുംചില നക്ഷത്രക്കാരെ അണിയുന്നത് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *