മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച്, ഇത് കറക്കൂ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ കാര്യം നടക്കും, മഴവിൽ ചക്ര

സ്പിന്നിങ് ബില്ല് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യംഅത്ഭുതകരമായി തന്നെ നടന്നുകിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം കമന്റുകൾ എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അവർ വിചാരിച്ചു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അത് നടന്നുകിട്ടാത്ത ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്.

   

തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പിന്നിംഗ് വീൽ കറക്കി നടക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഈ മഴവിൽ ചക്കരയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ നടന്നുകിട്ടിയ ആളുകൾക്കാണ് എങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് തന്നെ കാരണം അവർക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതാണ് അത്ഭുതം പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കരുതി നമ്മൾ തളർന്നു പോകാനായി പാടില്ല.

തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ചക്രം കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫലിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അവിടെ ഉറപ്പ് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കുറച്ചുംകൂടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഹിപ്നോട്ടിസം രീതിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും തന്നെ ഈ കാണുന്ന.

നമ്പറുകൾ എല്ലാം തന്നെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്നു കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുഭകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്റെ കാതുകളിൽ അധികമായി തന്നെ എത്തിക്കണേ എന്ന്ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *