ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ നീക്കുക മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വിചാരിച്ച് , നടന്നിരിക്കും 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ഒരു കാര്യം

നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈൻഡ് റീഡിങ് നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ മൈൻഡ് റീഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 9 കോളങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ആ പലകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാണാനായി പോകുന്നത് നമ്മൾ ജ്യോതിഷം നോക്കാനായി കബഡി പലകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ആയിട്ട് മൈൻഡ് റീഡിങ് നമ്മൾ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ അപ്പോൾ.

   

ഇതിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒമ്പത് കോളങ്ങളിൽ വച്ച് എട്ടു കോളങ്ങളിൽ ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ കോളം ആയിട്ട് വരുന്നത് ശൂന്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പറുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ നേരിട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നമ്പറുകൾ നീക്കാനായി അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്.

നമ്പർ അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്ന ഒരു നമ്പർ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന.

നമ്പറുകളിൽ ഏതു പഴമാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്പറിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഒരു പഴത്തിനോട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഗതിയുടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം സംഖ്യ മൂല്യം ഉള്ള ആപ്പിൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *