വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ, എന്നറിയാൻ ഇത് കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി

വീട് വീടായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ദേഷ്യം ആയി മാറുന്നതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു വീട് ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമായി മാറുന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും അപ്രകാരം ഒരു കർമ്മം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു തന്നെ ഓരോ വസ്തുവിലും എന്നതായിട്ടുള്ള കർമ്മമെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ആശുപത്രി ആരോഗ്യമെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രോഗികളെയെല്ലാം ചികിത്സിക്കാനും ആയി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ.

   

നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ സന്തോഷം സമാധാനം സന്തോഷം നൽകുന്ന തന്നെയാകണം വല്ലാത്ത പക്ഷം നരകതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്നുചേരാനായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് നയിക്കേണ്ടതായിട്ടും വാസ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള വീട് എന്നാൽ ലക്ഷ്മി വാസം ഉള്ള ഒരു വീട് തന്നെയാകുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ കടാക്ഷമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന.

ആളുകൾക്ക് സന്തോഷവും അതുപോലെതന്നെ സമാധാനവും അതുപോലെതന്നെ ഉയർച്ചയും എല്ലാം ചേരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷ്മി കുള്ള വീടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സൂചനങ്ങൾ പക്ഷികളും എല്ലാം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അണ്ണാൻ ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *