ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഉടനടി തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

വീടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വാസ്തുവിൽ പറയുന്നതാണ് വാസ്തുമനുസരിച്ച് തന്നെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജ്ജപ്രവാഹം എപ്പോഴും തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശം തന്നെയാണ് അല്ലാത്തപ്പോൾ ആ വീടുകളുടെ ഉയർച്ചയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും മാനസികപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയും ഇതും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് അത്.

   

വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയി മാറും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ആദ്യം അത്രത്തോളം കാര്യമാക്കാതെ തന്നെ വരുന്ന ചില ചെറിയ വാസ്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ചിലത് തന്നെയാണ് വീടിനു ചുറ്റിലും നമ്മൾ നാട്ടു വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങൾ ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ മരങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്തുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിനും ആ വീട്ടിൽ.

താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വളരെ ദോഷകരമായി മാറുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില സസ്യങ്ങളെ കളി കണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലും പുണ്യം തന്നെയാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ബോക്സിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വീടിന്റെ അടുത്തായി നടാനായി പാടില്ലാത്ത മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഊർജ്ജം കൊണ്ടു തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *