ഈ പൂക്കൾ വിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അറിയാതെ പോകരുത് ഈ ഒരു അപകടം

ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ജനനം മരണചക്രം നമ്മുടെയെല്ലാം കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു യാത്ര തന്നെയാവുന്നതാണ് ഇതിൽ സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം ശുഭകരം ആകുന്നതുപോലെതന്നെ മരണവും ആത്മാവിന്റെ പുതിയ ഒരു യാത്രയെ തന്നെയാണ്.

   

കാക്കുന്നത് അഥവാ മരണത്തോട് കൂടി തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം മരണം ഒന്നിനെയും ഒരു അവസാനം ആകുന്നതല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യവും അതും വളരെ ശുഭകരം തന്നെയായാലും ശുഭകരമായാലും ആ ഒരു കാര്യം നടന്ന് കിട്ടുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചില സൂചനകൾ എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നതും ആണ് ഈ സൂചനകൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ ചെടികൾ മരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം.

തന്നെ ആവുന്നതുമാണ് കാരണം ഇവയിലും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ മരണതുല്യമായ ദുഃഖം എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിരിയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പുഷ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ പുഷ്പമായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ മുലയായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മുലയുമായി പറയുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *