ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകരുത്, കിണറിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ 2 ചെടികൾ ഒന്നിച്ച് നട്ട് വളർത്തിയാൽ

വാസ്തുവിൽ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്… രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കിണർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ചില സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ചുറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

അത് വളരെ ഭാഗ്യമായി തന്നെ മാറുന്നതാണ്.. നിങ്ങൾക്ക് അത് ജീവിതത്തിൽ ഇരട്ടി സൗഭാഗ്യങ്ങളായി മാറും.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കിണറിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന് മഹാഭാഗ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും.. അതുമാത്രമല്ല ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്.

ധാരാളം ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പൽസമൃദ്ധികളും പടികയറി വരുന്നതാണ്.. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വീട്ടിൽ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.. വാസ്തുപ്രകാരം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കിണർ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അതുപോലെതന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ആണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *