ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ? നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നോക്കൂ

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നോക്കിക്കൊണ്ട് ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളെല്ലാം കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാനായി പോകുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചില സവിശേഷതകളെല്ലാം ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കൈകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

   

ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന എന്നുള്ളത് ആകുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിരലിന്റെ ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം A എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറു വിരലും മോതിരവിരലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടത് കൈകളിലും പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കൈകളിലും ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടതു കൈകൾ എടുത്തിട്ട് ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘടനയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിരലിന്റെ ഒരു രേഖയും ചെറുവിരൽ.

അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടവും രേഖയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോതിരവിരലിന്റെ രേഖ നിങ്ങളുടെ വിരലിനേക്കാൾ ചെറുവിരൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ രേഖ താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് മോതിരം വിരലിന്റെ രേഖയെക്കാൾ അടിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിന്റെ വലുപ്പം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ.

മൂന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഈ വ്യക്തി ജനിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ മൂന്നിൽ ഘടനയിൽപ്പെട്ട ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *