ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടകാലം എപ്പോൾ അവസാനിക്കും, നല്ല കാലം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ?

തുളസി ഇല സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കുന്ന ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തിക്കൊടകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടും വരാം അപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർവ്വ തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകും ഒരു പത്തിരുടേയും ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് ഭഗവാൻ നൽകുക അത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തർക്കും പറയാനുള്ളതാകുന്നു അത്തരം.

   

മേൽ തന്നെ ഭക്തരെ തേക്കുകയും പത്തരക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊടുകുറിയും പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കുന്നിക്കുരുവും രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത്.

ആലിലയും ആകുന്നു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഏവരും കണ്ണുകൾ എല്ലാം അടയ്ക്കുക കണ്ണുകൾ എല്ലാം അടച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ വിചാരിക്കുക ഇഷ്ട ദേവതയെയും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സകലത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരണമെന്നും തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതും ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്ദനെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളതും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് അറിയിച്ചു തരണം എന്നുള്ളതും എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് തന്നെ ഇഷ്ടം ദേവതയോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *