ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേട്ടു, ഈ നാളുകാരുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും

കേതുവിന്റെ കന്നി രാശിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മൂലം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അഥവാ വ്യാഴത്തിന്റെതും എന്നും പറയാം പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി പോകുന്ന ഒമ്പത് നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒമ്പത് നക്ഷത്രക്കാരും ഇതുവരെ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടകാലങ്ങൾ ഇവർക്ക് പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സമയം തെളിയാനായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക ശാരീരിക പരമായിട്ടുള്ള പീഡകൾ.

   

9 നക്ഷത്രക്കാർക്കും നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള രാഹുകേതുകളുടെ ഉപദ്രവം കൊണ്ടായിരുന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് എന്നാൽ മാർച്ച് നാലാം തീയതി എന്നാൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രന്റെ രാശിയിൽ ഉള്ള അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ഗെതു പ്രവേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ശുഭ ആശുപത്രികളിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് തൽസമയം തന്നെ തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗേതുവാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ.

അഭ്യുരുചി എന്ന് പറയും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിമിത്തം പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളും ദൃഷ്ടിയേറ്റ ആ വ്യക്തി സ്വയം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെ വാവിട്ട വാക്ക് പറയുന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കും അയ്യോ അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ വ്യക്തി ചേരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇത് ദൃഷ്ടി പരമ്പരമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി പല തരത്തിലുള്ള അബദ്ധത തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് തനിക്ക് ഭാവിയിലേക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്.

തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുത്തിതിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കണ്ടു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗീതു ഗുരുവിനെ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനി ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ അടുത്തു മാത്രം തന്റെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *