പണ വരവ് വർധിക്കും, അരി പാത്രത്തിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കു, ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഉറപ്പ്

വീട് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീട് ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം മാറി സമാധാനത്തോടെ തന്നെ വസിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷമുള്ള ഒരു വീട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെ അതിൽ വീട്ടിലുള്ള ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഏവരെയുണ്ടെങ്കിൽ.

   

ലക്ഷ്മി ദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അരി ഇടുന്ന പാത്രങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്ന പാത്രങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും കാരണവശാലും കാലിയാകാനായി പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കാലിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മി ദേവി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ താഴെ തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും അരിയും മറ്റും ധാന്നങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ടുവയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കുറയാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അരിയും മറ്റും തീർന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ദരിദ്ര ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്ര്യ ദേവതയെ വരുത്തുക.

എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അരിയും മറ്റും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും കുറയാനായി പാടുള്ളതല്ല അരി പലവിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ അത് ചാക്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് അരി അരി പാത്രത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പാത്രം എന്നുള്ളത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള തന്നെയാണ് കൂടാതെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസസ്ഥ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *