മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം , ഇതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ

ഇവിടെ ഈ ചാനലിൽ തൊടുകുറി ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം മറ്റു വീഡിയോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനുള്ള ഈ ഒരു കുറിച്ച് ദിവസത്തെ ധ്യാന ബലത്തോട് കൂടി ധനം മാത്രമാണ് ഒരു തൊടുകുറി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം സമയം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 100% വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വരും.

   

എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന് അർത്ഥം ശതമാനം മുതൽ 90% നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയവും വേണ്ട പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് തൊടുകുറുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാന ബലത്തോട് കൂടി നിങ്ങൾ തൊടുപുഴ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.

തന്നെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നടന്ന കിട്ടും എന്നുള്ളത് സരാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂനത ഇതിൽ എടുത്തു പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു ന്യൂനത ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തോടുകുറി ശാസ്ത്രം തന്നെ ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ശരി നിങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന അർത്ഥമുള്ള ഒരു തൊടുകുറി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാനബലത്തോടുകൂടി തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തൊടുകുറി എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *