വീട്ടിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് കല്ലുപ്പ് വെക്കുക, സമ്പത്ത്‌ പെരുകും കടങ്ങൾ തീരും! ഒറ്റമൂലി!

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വെള്ളം പോലെ തന്നെ ചെലവായി പോകുന്നു കടം വളരെയധികം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കടം നികത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് കടുത്ത സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ.

   

ആകാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ജീവിതങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നിലകളിലും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് നല്ല ആളുകൾക്കും അറിയാം ലക്ഷ്മി കടക്ഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേവി കടലിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വന്നതുകൊണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന.

എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ശങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉപ്പിനെ പിന്നെ അല്ലാത്ത ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഇടം എല്ലാതലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി കടാക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാകും എന്നുള്ളതല്ല കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിഹാരം മാർഗ്ഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഉപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് പാത്രത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *