കുടുംബം രക്ഷപെടും ഉടനടി ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ , ദൈവാധീനവും ദീർഘായുസ്സും വന്നുചേരും

ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വളരെ നല്ല ഒരു സമ്മാനം ഏതാണ് ഇത് കളിയായിട്ടല്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടെ സമ്മാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ഒരു ഉപകാരം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഉപകാരങ്ങൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞതിനുശേഷം അത് ഓരോന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നതാണ് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ.

   

ഒരു ഉള്ളടക്കം കിട്ടണമല്ലോ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് വരുന്നത് മക്കൾ കളവു പറഞ്ഞ കളവ് ചെയ്ത് ശീലിക്കരുത് രണ്ടാമതായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അടുത്തതായി ശിവന് പിൻവളക്ക് ദേവിക്ക് പട്ടു വിഷ്ണുവിന് സന്താനഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി നാലാമത് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇടവേളകളിൽ ഒരു നാണയം കുട്ടികളുടെ തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക അടുത്തത് നാവും നാരായണവും വഴിപാട് തിരുനൂളകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയാൽ അടുത്തത് ആറാമത്തെ.

ഹിപ്നോട്ടീസം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആറാമത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞില്ല ആറെണ്ണത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് ഇത് 100% എന്നല്ല 101 ശതമാനം ആണ് വിജയിക്കുമെന്ന് വളരെ കറക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *