ഇതുപോലെ തെളിക്കു കർപ്പൂരം ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞു ആ കാര്യം നടന്നിരിക്കും

വാസ്തവ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അത് പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറിശ്ശാസ്ത്രം പറയുന്ന കർപ്പൂരത്തോടുകൂടി ഇത് ഏത് ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ മതമോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ ഭൂമിയിലുള്ള.

   

പലകോടി വസ്തുക്കളിലേക്കും തന്നെ രശ്മിയെ ഒരേ രീതിയിലാണ് അയക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെയാണ് ഈശ്വരനും പ്രകൃതിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തിരിച്ചു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെതന്നെ ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കരുണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് കൂടുതൽ ശരി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അറിവുള്ളവർ നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം.

നമ്മളിലേക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അടുക്കുമെന്ന് ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കീറിയ ദൈവം ഇരയും നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വയം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞപോലെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *