30 ദിവസത്തിൽ സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും വീട്ടിലെ അരിപ്പാത്രത്തിൽ ഈ 3 വസ്തുക്കൾ വെക്കുക

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പവിത്രമായുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വീട്ടിലെ അരിപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അരിയിൽ മാത്രമല്ല മഞ്ഞളിലും കുങ്കുമത്തിലും ഉപ്പിലും എല്ലാം തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളും തന്നെ വീടുകളിൽ തീരാനായി പാടില്ല അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി പടി ഇറങ്ങിപ്പോകും അന്നപൂർണേശ്വരി കോപിഷ്ഠ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീടുകളിൽ ധന്യ പാത്രങ്ങൾ.

   

കാലിയാകാനായി അവസാനം തുടച്ചെടുക്കുന്ന പരിവം വരെ അവസാനത്തിലേക്ക് വെച്ചേക്കരുത് മഞ്ഞൾ പാത്രവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെയാണ് സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അരി പാത്രത്തിൽ അരി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അരിപാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ചില വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും.

സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതായി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചകൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ തുളുമ്പുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുടുംബത്തിന് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാനായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വീടുകളിൽ ശരിക്കും ഐശ്വര്യം വന്നു നിറയുന്നത് ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ആയി കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആഹാരത്തിന് അന്നത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയുംഉയർച്ചകളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/ZmdgWh3C8xw

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *