ഇതിലും വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല, പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ,ഭയവും അനാവശ്യ ചിന്തകളും എല്ലാം പോകും

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന മൂന്നു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ജപിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെയും ഇങ്ങനെ പേര് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ മഹാ മൃതജയമന്ത്രം എന്നീ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൃത്യുഞ്ജയൻ പരമശിവൻ.

   

ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാവത്തെ നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നത് മഹാ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാനായി പോകുന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സമാധാനം എല്ലാം പരമാനത്തിന് അത് ഉന്നതുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആസ്വദിക്കുബോൾ പരമാനന്ദ.

കൂടിയുള്ള സമാധാനം അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കാണുകയാണ് കൂടുതൽ ശരി വാസ്തവത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എവിടെപ്പോയി എന്ത് ചെയ്താലും തൊട്ടാലും അതെല്ലാം തന്നെ അബദ്ധത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് അപ്പോൾ സമാധാനം ശാന്തിയും ചേരുന്നവർ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തെളിയിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ശരി ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെയും.

ചുരുക്കത്തിന് നാലുവരിയുടെ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം മൂന്നു കണ്ണുകളോട് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു സുഗന്ധത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ വെള്ളരിക്ക അതിന്റെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും ഇവിടെ എന്താണ് വെള്ളരിക്കയെ അത്ന്റെ തണ്ട്ൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *