പുറത്ത് പറയല്ലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ,വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യം നഷ്ടമാകും..

ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നതാകുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സമാധാനം തന്നെ വരുന്നതല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നതാണ് നിസ്സാരമായി തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ പുറത്തു പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷകരമാണ് വന്നുചേരുക.

   

ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയുന്നത് വളരെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാലും മറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദേവതകളുടെ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു സ്വപ്നദർശനം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടദേവതയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവതകളും തന്നിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ ജന്മ പുണ്യം തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും അവിശ്വസനീയം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുക മറ്റ് ആർക്കും തന്നെ ലഭിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അത്യാപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മുൻജന്മത്തിൽ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ദേവതയാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടദേവതയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *