കലഹം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല.. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഈ ചെടി വെച്ചാൽ

വീട് എന്നാൽ ഏവർക്കും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ജീവിക്കാനായിആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടം തന്നെയാകുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കാലത്തോളം അത് ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമാകുന്നു സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ലഭിക്കാത്ത കാലത്തോളം ആ വീട് ഒരു സ്വപ്നമായി തന്നെ തീരുന്നതാണ് എന്നാൽ അവിടെ വീട് എന്ന് ഉള്ള സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതും തന്നെയാണ് വാസ്തവം ജീവിതത്തിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറിമാറി വരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും കലഹം മാത്രമായാൽ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയെല്ലാം കുറയുക തന്നെ ചെയ്യും വസുവനുസരിച്ച് വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ കലഹം.

   

ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഊർജ്ജം സന്തുലിതമായി തന്നെ ഇരിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു പഞ്ചഭൂതശക്തികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാലൻസ് ആയി തന്നെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കലഹം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഈയൊരു ഊർജ്ജത്തിൽ ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം.

എല്ലായിപ്പോഴും വന്നു ചേരുകയും ദിവസവും കലഹവും സ്വസ്ഥതക്കുറവും എല്ലാം നിത്യവും ഒരു കാരണമായി തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വീടുകളിൽ നിറയുന്നത് കൊണ്ടും വീടുകളിൽ കലഹം ഒരു നിത്യസംഭവവുമായി തന്നെ മാറുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഈയൊരു ചെടികൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാം ഈയൊരു ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനായി സാധിക്കുംമുല എന്ന് സസ്യത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *