1 ദിവസം ഒരു തവണ ചെയ്തു നോക്കൂ!! 3 വെറ്റില മതി..

വരാഹി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മനുഷ്യ ശരീരവും പന്നിയുടെ മുഖവും ഉള്ളവളാണ് വരാഹി ദേവി രൂപത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം കോപം ഉള്ളവർ പക്ഷേ കാരുണ്യ നിധിയാണ് അമ്മ ലളിതാദേവിയുടെ പടനായകയായി യുദ്ധത്തിന് പോയി വിജയം കണ്ടവർ അമ്മയുടെ ഇരുചക്രമം അമ്മയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നാമങ്ങളും ഉണ്ട് സേനാ നാഥാ ദണ്ഡനാദം പഞ്ചമി കൈവല്ല രൂപ്പി ബലിദേവത മഹാ സേന വേലമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാമങ്ങൾ സ്വരൂപത്തിൽ.

   

സ്വപ്ന വരാഹി ബലമുള്ള അമ്മ ഇങ്ങനെ പല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നീല ചുമപ്പ് മഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും കൈകളിലുണ്ട് പന്നിക്ക് നെസിർഗികമായി ആകാശത്തെ നോക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എപ്പോഴും മരുഭൂമിയാണ് നോക്കി നടക്കുന്നത് ഒരു പന്നിയായി അവതാരം എടുത്ത് ഭൂമിയെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു തൂക്കു തൂക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തലയിൽ ഉയർത്തിനിർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള.

ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തികളെ അമ്മ ഉയർത്തുന്നു അമ്മയോട് ദണ്ട് നമ്മളിൽ ഉള്ള ശക്തികളെ എല്ലാം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി കുണ്ടലിനിയുടെ ശക്തിയെ ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കുണ്ടലിനി ശക്തി ആത്മചക്രത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ട് തപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഫലമായി മാറുന്നതാണ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ പൊന്നാവും മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഫലിക്കുന്നതാണ് ശത്രു എല്ലാം തന്നെ മിത്രങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *