ഉപ്പു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി, കല്ലുപ്പ് പരിഹാരം / പണവരവ് വർദ്ധിക്കാൻ ആയി

ധന വർദ്ധനവിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പുകൊണ്ട് പലവിധത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൃഷ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളം കൈകളിൽ ഉപ്പു വെച്ചതിനുശേഷം ഒഴിഞ്ഞു എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുവാനും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ കടൽ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളമായി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം.

   

തന്നെ അന്ധവിശ്വാസം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറം തള്ളുന്നവരുമുണ്ട് ഉപ്പിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മാത്രവുമല്ല ദുഷ്ട ശക്തികളെ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള വസ്തു കൂടിയാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നതിനും തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും മുന്നേറുന്നതിനും വിട്ടുമാറാത്ത കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് കടബാധ്യത തീർന്നു കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെയധികം വെളുപ്പ് വഴിയിലുള്ള കല്ലുപ്പ് പരിഹാര മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ.

ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ വഴിപാട് ചെയ്തതിനായിട്ട് കല്ലുപ്പാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കല്ലുപ്പിലാണ് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കല്ലുപ്പ് മാത്രമേ ഈ വഴിപാടിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ പൊടിയുപ്പ് ആരും എടുക്കരുത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ നിറയെ കല്ലുപ്പ് എടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ബൗൾ ഇല്ല എങ്കിൽ വലിയ മൺചീരങ്കിലാ അതും എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായി പാടില്ല ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ്പുവാണ് ഗ്രാമ്പു എടുക്കുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞതും കേടു വന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്പൂ എടുക്കരുത് ഈ വഴിപാടിന് വേണ്ടി 7 ഗ്രാമ്പൂ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ്പൂ എടുക്കുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തെ മുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *