ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടു ഉറക്കം,ഇനിവരില്ല , പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദുഷിച്ച ചിന്തകള്‍,

നമ്മളെ സന്ധ്യ നാമം ചൊല്ലാൻ ആയിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ശത്രു ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അലസത മടി ഉറക്കം വരിക ഇടക്ക്ക്കുമായി വായൂ കോട്ട വരിക അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാണുമെങ്കിലും ദിവസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോളം തന്നെ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് എത്രയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്.

   

വിധത്തിലുള്ള ഗുണവും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വായകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയുള്ള ഒരു ജപം ആയിട്ടല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട ചിന്തകളും ഈയൊരു സമയം നമ്മുടെ പക്വലിലേക്ക് വന്നുചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശത്രു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.

നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് എതിരായി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ശത്രു ശത്രുവിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞേ മതിയാവൂ ഈ ഒരു ശത്രു എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ ഉള്ളതാണ് ചോദ്യം എങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിനൊരു രൂപം പിടികിട്ടും രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മുഖാമുഖം തന്നെ.

നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മളത് കാണുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഇവർ പരസ്പരം തോടാവുന്ന അലകലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *