കടവും ഒഴിയില്ല, പണവും വരില്ല ദുരിതവും ഒഴിയില്ല, വീട്ടിലുണ്ടൊ ഈ മരങ്ങൾ

ചില വൃക്ഷങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുറ്റും മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നട്ടു വളർത്താനായി പാടില്ല ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും തന്നെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ആയിരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഫലകം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെതന്നെ എത്രത്തോളം പണം നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും അത് ചിലവായി പോകുന്നതും യാതൊരു രീതിയിലും കടങ്ങളെല്ലാം ഏറിയേറി വരും മനസ്സിൽ ഒരു കാലത്തും സന്തോഷമുണ്ടാകില്ല ചില തരത്തിലുള്ള..

   

വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തും അതുപോലെതന്നെ ചുറ്റും മതിലും ഉള്ളിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി തന്നെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാനസിക പരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും.

നമ്മൾ വഴക്ക് അടിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള വഴിപാട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും തന്നെ തരണം ചെയ്യാനായി കഴിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തളർത്തുന്ന.

അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും തന്നെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളിൽ വരുവാനായി പാടുള്ളതല്ല അന്യരുടെ വസ്തു അതും വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളോ മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഒന്നും തന്നെ വെച്ചു പിടിക്കരുത് അത് ഏതെല്ലാം വർഷങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *