ഈ 3 ചെടികൾ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ വളർത്തിയാൽ, സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യം കുതിച്ചുയരും, വന്ന് ചേരും കോടീശ്വരയോഗം

വാസ്തു പരം ആയിട്ട് വീടിന് എട്ടു ദിക്ക്കളാണ് ഉള്ളത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് കൂടാതെ തന്നെ നാലും മൂലകളും നാലും മൂലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കന്നിമൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ആ ഒരു ഘടനയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനർജി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് മൂലം അതായത് കന്നിമൂല ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ആയിട്ട്.

   

ഒരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും ഒരു ജീവിതം എനിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ വീടിന്റെ കന്നിമൂല നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വല്ലാത്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വീടിന്റെ കന്നിമൂലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദിക്കിൽങ്ങളിൽ നിന്നും.

കന്നിമൂല ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കന്നിമൂല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭൂമിയെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തു ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കന്നിമൂലം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭാഗത്താണ് കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം താഴ്ന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലാംശം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഴികളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *