മനസ്സിൽ ഈ നാല് പൂവുകളിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ആരും നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാത്ത ഒരു രഹസ്യം ഇതാ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമന്റുകളിൽ നിന്നും വളരെ മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് നാലു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം ആണ് പറയുമ്പോൾ നാല് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഡാലിയ പുഷ്പങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ വെള്ളം.

   

നിറത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പമാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമപ്പ് നിറം നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്ത നിലങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം ആണ് ഈ പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാല് പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക വിശേഷം നല്ലതു.

പോലെ തന്നെ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുക കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഷ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക നാലിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പം ആ ഒരു നിറം ആ നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *