വിഷമിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഒരുതരി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ?

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തിരുമേനി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു തെരി പൊന്നു പോലും വാങ്ങാൻ ആയിട്ടുള്ള യോഗമില്ല സ്വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വർണം നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കൊണ്ട് അത് പണയം വെച്ച് പോവുകയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങി കൈയിലും.

   

കഴുത്തിലും എന്ന അണിയായാലും ഒന്നും സമ്പാദ്യം ആയിട്ടും വയ്ക്കാനും യോഗം ഒന്നുംതന്നെയില്ല ഉള്ള സ്വർണം മൊത്തം തന്നെ പണയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പണയം തിരിച്ചെടുക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അത് പണയിരുന്ന് ജപ്തിയായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പണയം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പലിശ അടച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ജ്യോതിഷപരമായി നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ തടസ്സം എന്നും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സൗഹൃദത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരത്തിലുള്ള തടസ്സം ഈ ഒരു തടസ്സം വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ചില സമയത്ത്.

നമ്മൾ ചില സ്വർണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങികഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് പല രീതിയിലും വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള സ്വർണവും ആകാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ദോഷകരമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർണം വരാനായിട്ടുള്ള യോഗം എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്വർണം വർഷങ്ങളോളം തന്നെ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള.

രീതിയിൽ യോഗങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവും ആയിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണങ്ങളും സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ ആയിട്ട് പണയം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണം എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *