വീട് കടം കയറി മുടിയും, ഇവിടെ തിപ്പെട്ടി വച്ചാൽ ഭാഗ്യം നഷ്ടമാകും

ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് വീട്സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് പണിതാലും പല വ്യക്തികളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദുരിതം പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ പല രീതിയിൽ തന്നെ വേട്ട എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു പകരം പലവിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വസ്തുതമായിട്ടും ജാതകം അനുസരിച്ച് എല്ലാം മറ്റു ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും.

   

സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാകുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ തീപ്പെട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തീപ്പെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുരിതങ്ങളും പലരീതിയിലുള്ള.

പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നതാണ് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തീപ്പെട്ടി വയ്ക്കരുത് ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇടമായിട്ട് വരുന്നത് പൂജാമുറിയാണ് ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ പൂജാമുറി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *