നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അയാൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണോ

നിങ്ങൾ ഒരാളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പക്ഷി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മൈൻഡ് റീഡിങ് ടെക്നിക്കിന്റെ സഹായത്താൽ തന്നെ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തൊടുകുറി ശാസ്തിത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്നു പക്ഷികളെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്.

   

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് വേണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എന്താണോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു തൊടുകുറിയിൽ നിന്നും.

നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ നേരെമറിച്ച് കേരള സാഹിത്യ തന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് തൊട്ട് കളയാം ലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലാത്തോടുന്നത് പകരം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം കൊണ്ട് മാത്രം തൊട്ടതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിനുള്ള.

കാരണം മൈൻഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി പൊന്മാൻ തൊട്ട് ആളുകൾ തൊട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫലം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലെ ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *