ഈ ചെടിയാണ് കാരണം, വീട്ടിൽ കൈയ്യിൽ പണം നിൽക്കുന്നില്ല, ഇനിയും അറിയാതെ പോകല്ലേ

വാസ്തുശാസ്ത്രം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാകുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ നമ്മൾ ഇതും മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവർത്തികമാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരു വീടിന്റെ ദർശനം എപ്പോഴും വഴി എന്നിവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് പോലും മാറ്റങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാസ്തു കൃത്യമായി ചെയ്തു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങൾ വീടിനോട് ചേർന്നു വരുന്നത് വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു അതേപോലെതന്നെ ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സസ്യമായിട്ടുള്ള തുളസി വീടുകളിൽ പരിപാലിക്കുകയും നമ്മൾ ഏവരും ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ടു പെരുപാലിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് എന്നാൽ തുളസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

പരിപാലിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതാകുന്നു അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷമാണ് വന്നുചേരുന്നത് ഈയൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുളിമരം പല ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ.

വീടുകളിൽ ഇവ നട്ടുവളർത്താൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ പുളി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *