അടുക്കളയിൽ ഈ ചെടി രഹസ്യമായി വളർത്തിയാൽ, കഷ്ടകാലം എല്ലാം മാറി നല്ലകാലം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ആകാശം ഭൂമി വായു അഗ്നി എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം തുല്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥാനമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരും പിതൃക്കമാരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അടുക്കള ഒരിക്കലും അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അടുക്കളയിൽ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും വയ്ക്കാനായി പാടില്ല മിതമായുള്ളത്.

   

ഒന്നും തന്നെ അടുക്കളയിൽ സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അത്രയും വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുക്കളയിൽ അടുക്കളയുടെ അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ വീട്ടമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബിനി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് പറയുന്ന ചെടികളിൽ ഏതെങ്കിലും.

ഒന്ന് ഒരു ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തി നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നത് അതിനു വളരെ കൃത്യമായി ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് പരിപാലിക്കുന്നത് അതിന് വളർത്തുന്നത് വീടിന് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് വളർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് വളർത്തിയാൽ ഫലം കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് വളർത്തേണ്ടത്.

എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേരളത്തിന്റെ ഒരു വാസ്തു രീതിയും കേരളത്തിന്റെ ഒരു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു വസ്തു ശാസ്ത്രവും എല്ലാം തിരിച്ചു നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ ആണ് നമ്മൾ അടുക്കള വരാനായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്തായിട്ടാണ് അടുക്കള വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രതിക ഐശ്വര്യം ആണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *