1-2-3-4 നിങ്ങളുടെ പാദ ഘടന ഇതിൽ ഏതാണ്, ഒരു രഹസ്യം പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, കെട്ടൊള്ളൂ

പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളയുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന നമ്മുടെ പാദങ്ങളുടെ ടെലുകളുടെ ഘടനയും അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം തുണക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരം.

   

എല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള പദ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ വിരലുകളുടെ ഘടന ഏതാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം അത്തരത്തിൽ പാദം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വഭാവം അവരെക്കുറിച്ച് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് എന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

നാലു തരത്തിലുള്ള പാദങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫ്രൂട്ട് ഒരു വിരലിനു ശേഷം ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതിനടുത്തത് അതിനടുത്ത് ചെറുത് അങ്ങനെ ചെറുതായി ഓർഡർ വരുന്ന വിരലുകൾ ഉള്ള കാൽപ്പാടമുള്ള വ്യക്തികൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്രീക്ക് ട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന തള്ള വിരൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിരൽ മറ്റു വിരലുകൾ എല്ലാം ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ വിരലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരൽ ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ ഘടന പറയുന്നത് റോമൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *