മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എപ്പോൾ നടക്കും, എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം മാർഗ്ഗം എന്ന് അറിയണോ

ഇന്ന് ഇവിടെ മൈൻഡ് റീഡിങ് തൊടുകുറിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നെവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് നമ്പറുകളാണ് അതായത് ഒന്ന് 3 5 7 9 ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് നമ്പറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതെല്ലാം സംഖ്യയാണോ ആ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഓർക്കുക ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ.

   

അത് വളരെയധികം കൃത്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും വളരെ നിശ്ചയമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ അഞ്ചു നമ്പറുകളിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പല പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യത 90% വരെ എനിക്ക് ഉറപ്പും നൽകാനായി കഴിയും 100% കൃത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയണം എന്ന് അവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ 90% എനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകാനായി കഴിയുന്നതു തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും.

കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് പല പ്രവചനത്തിന് കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2024ലെ പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹപ്പകർച്ചുകളുടെ രീതികളും ഉദയ അസ്തമയങ്ങളുമാണ് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും ശരി ഈ മൈൻഡ് റീഡിങ് തന്ത്രം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫലപ്രവചനം എല്ലാം നടത്താനായി കഴിയുന്നതാണ്.

അല്ലാതെ ഇതിൽ അത്ര വലിയ തലപുകണ്ട ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഈ കണക്കുകൾ വളരെയധികം കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടേണ്ട ആ കാര്യം നടന്നു കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ അത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിച്ച അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കൽപ്പിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഖ്യ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു അക്കങ്ങളിൽ ആരൂടം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റകൾ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്താശക്തിയുള്ളവർ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ അഞ്ചു സംഖ്യകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *