മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടന്നു കിട്ടും സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറും, ഇന്ന് മുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും

പുലർച്ചെ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വാക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയൂ ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ഇതിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കും മൂന്നു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആദ്യമേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം.

   

സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇത് പറയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യമായി തന്നെ പറയാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു 10 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എല്ലാദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സംശയം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ.

നിങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ അതായത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏതാണോ ദൈവം സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദം നടനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശിവൻ ആണെങ്കിൽ ശിവൻ രാമനാണ് എങ്കിൽ രാമൻ കൃഷ്ണനാണ് എങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ച തന്നെയാണ്.

എന്നാലും ആ 10 അക്ഷരമുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായി ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ആകാംക്ഷമുണ്ട് എന്നറിയാം അതുപോലെതന്നെ ആ വാക്കിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാൻ കേട്ടോളൂ എന്താണ് ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത എന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 10 അക്ഷരമുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 10 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ കംപ്രസ്സർ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *