മകൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് കോടികൾ, അച്ഛൻ നട്ട പ്ലാവിൽ കായ്ച്ചത് അപൂർവ നിധി

നിധി എന്നുള്ളത് പൂർവികർ കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമ്പത്ത് കാലാങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആണല്ലോ ഇവിടെയും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് കുളിച്ചിട്ട് സ്വപ്നമാണയങ്ങളെല്ലാം പകരം ഒരു ചക്കക്കുരുവാണ് അത് ഒരു മരമായി മാറിക്കഴിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചക്കക്കേ നിധിയോളം മൂല്യവും സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിൽ ആയിരുന്നു 35 വർഷം മുമ്പ് കർണാടകയിലെ തുമ്മാക്കൊരു ജില്ലയിൽ ചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള.

   

സിദ്ധൻ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാവാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മകൻ പരമേശ്വരനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാവിന്റെ ഉടമ പ്ലാവിൽ വരുന്നതും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനം ചക്ക തന്നെയാണ് ചുളകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറമാണ് രുചികൾക്ക് പോഷഗുണത്തിനും കേക്കേമം തന്നെയാണ് ഭാരം വന്നാൽ ഏകദേശം രണ്ടര കിലോ ചക്കയുടെ സവിശേഷതയെല്ലാം അറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരും ബന്ധപ്പെടും അടക്കം ഏറെ.

ആവശ്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി പരമേശ്വരന്റെ പ്ലാവ് നാട്ടിൽ താരമായി മാറി ഇതുവരെ ഒരു ചക്ക പോലും ഈ പ്ലാവിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഈയൊരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാവിന്റെ ഒരു വംശനം വർദ്ധനയ്ക്കുള്ള മാർഗം അറിയാതിരുന്ന കർഷകനും സഹായമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം തന്നെയായിരുന്നു തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൂടെ പ്ലാവിൻ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്പരമേശ്വരനുമായി ധാരണ പത്രം ഒപ്പിട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *