കറ്റാർവാഴ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്‌ വളർത്തിയാൽ… വീട്ടിൽ അതി സമ്പന്നയോഗവും ഭാഗ്യവും വരും!!

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വല്ലോം വന്നുചേരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസ്റ്റ്വിറ്റി നെഗറ്റിവിറ്റിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം നെഗറ്റീവ്.

   

ആണ് എങ്കിൽ അതിലൂടെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ പൂർ ഭാഗ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ് പോയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജം എല്ലാം നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ പല വസ്തു വിദ്യകളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ് കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാസ്തു അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വളരെയധികം കൂടുതലായി വരുന്ന ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് കറ്റാർവാഴ മാത്രമല്ല ശുഭ സൂചകം ആയിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് കറ്റാർവാഴ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ.

ചർമം മുടി സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാം തന്നെ ഏറെ ഗുണം ഉള്ളതുമാണ് കറ്റാർവാഴ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിപാലനം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ചെടി വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിറയുന്നത് തന്നെയാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ വീട്ടിലും ജീവിതത്തിലും ഉയർച്ചകളും എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് പൊതുവായി തന്നെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *