ഉപ്പ് ജലം മാത്രം മതി , എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും നടന്നു കിട്ടും ഉറപ്പ്

ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യം കഠിന അധ്വാനം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കാൻ ആയിട്ട് ചില കുറുക്കു വഴികളെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കിക്കൊണ്ടു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ചേരുവാൻ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നടക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക്.

   

മനസ്സിലാക്കാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഏവരും ദേവിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മേ ശരണം എന്ന ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക ഏവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിനെ ചില പ്രത്യേകതകളെല്ലാം.

ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം വലിച്ചെടുത്തു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും ഉപ്പിനുള്ളതാണ് കണ്ണ് ദോഷം മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റുവാൻ ആയിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *