നിങ്ങൾക്ക് വരാനായി പോകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ അറിയാം, മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടക്കുമോ,

ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ച് പരിചയമുള്ള രണ്ടു മിട്ടായികളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തോടുകുറി ഫലം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ നാരങ്ങ മിട്ടായി പഴയകാലത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി മിഠായിക്ക് അന്നും ഇന്നും അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതിന്റെ രുചി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കപ്പലണ്ടി മിട്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ.

   

പണ്ട് 20 പൈസയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്രയുമുണ്ട് എന്നാലും ഈയൊരു രണ്ടു മിഠായികളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഓർമ്മയുടെ പോലെ തന്നെ ഇവ എപ്പോഴും തന്നെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മിട്ടായികളിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ആകെ അഞ്ചു എണത്തിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു തൊടുപുലി.

ഫലങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പരമാവധി തന്നെ പറയാനായി കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സീറ്റുകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്.

അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മിഠായികളിൽ അതായത് ഒന്നാം നമ്പർ മിട്ടായി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ മിട്ടായിയും രണ്ടാം നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി മിട്ടായി നിന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിട്ടായി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ തൊടുകുരുക്കി പകരം ന്യൂമറോളജി താൽപര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *