നാളെ പ്രദോഷം നാളെ 21 തവണ ഓം നമ:ശിവായ ജപിക്കു, അത്ഭുതം നടക്കും തീർച്ച

പരമശിവൻ പ്രസാദിയും അതുപോലെതന്നെ കോപിയും ആകുന്നു ഭഗവാൻ എളുപ്പം തന്നെ പ്രസാദിക്കുന്നതും ആണ് ഭഗവതി പ്രീതിക്കായി തന്നെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദിവസം തന്നെയാണ് പ്രദോഷം പ്രദോഷം എന്നാലെ സന്ധ്യ എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ മഹേശ്വരന്മാർ പരമശിവൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്രകാരം സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ പ്രീതി എല്ലാം.

   

തോന്നുന്നു സമയം പോകുവാൻ ഭക്തരുടെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം അഥവാ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രസാദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഗുണ്ട തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും.

നാളെ മിഥുനമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദോഷം ദിവസം തന്നെ ഇപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായി തന്നെ ഇവരും മറക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏവരും പ്രത്യേകമായി തന്നെ ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നാളെ നടത്തുന്ന പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രം കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക ആദ്യം സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *