വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 ചെടികൾ, ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?

വാസ്തുമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിക്കുകൾ തന്നെയാണ് കിഴക്കും വടക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിക്കു തന്നെയാണ് കിഴക്ക് ദശ ഈശ്വരന് അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ ഉള്ള ദിശ ആയി കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ വടക്ക് ദിശയെ കുബേര ദിശയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് പണത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും ചെയ്യാനാ വടക്ക് ദിശയിൽ കാണുന്നത് ആണ് ഇതിനു നേരെയായിട്ട് എതിർ ആയിട്ടുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയും തെക്ക് മൂലയെ തന്നെ കന്നിമൂല എന്നും പറയുന്നതാണ് ഈയൊരു.

   

മൂലയുടെ അധിപനായിട്ട് വരുന്നത് അസുരനാണ് ഈ ഒരു ദിശയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില സസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളർത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഊർജം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് സസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ.

വളർത്താനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചെയ്തികൾ പാടുള്ളതല്ല കന്നിമൂലയിൽ ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതു വളരെ രീതിയിൽ ദോഷകരം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മലിനമായി തന്നെ ഈയൊരു ദിശയിടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *