വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇടം, ഇവിടെ ഒരു ബൾബെങ്കിലും ഇടണേ മറക്കല്ലേ

ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈയൊരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് വീഴാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇടയാക്കരുത് അത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാസ്തു ദോഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറി പോകുന്നതിന് തുല്യമായി പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് വന്ന് നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുവരാനായി പോകുന്നത് വാസ്തുവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രകാശം ഉള്ള കാണപ്പെടുന്ന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ.

   

വീടിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുണ്ടതായിട്ട് മാറാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇരുണ്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറില്ല പല രീതിയിലുള്ള അനർഥങ്ങൾ വല്ലോം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ളതെല്ലാം.

തന്നെ വീടിന്റെ ഈ ഒരുഭാഗത്ത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നുതന്നെ ഇരുട്ട് ആണ് എന്നോട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ചെയ്യണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചകളും ഐശ്വര്യവും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് വാസ്തു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോസ്റ്റ് പോയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം കടന്നു വരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനിയങ്ങളും ഊർജ്ജങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് ഒരു ദിശ തന്നെയാണ് വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഇടക്ക് കിഴക്ക് മൂല തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ ഈശാന മൂല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *