ഷഷ്ഠി ദിവസം വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യണേ, കുടുംബം രക്ഷപെടും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താൽ

മിഥുനം മാസ സ്ഷ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തുലാം മാസ സഷ്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ 12 ഷഷ്ടി പർദ്ദത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഒരു തുലാം സൃഷ്ടി ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഷഷ്ടി ദിവസം ആയി ഈ ഒരു ഷഷ്ടി വൃതം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിവിടെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിവൃതം തുലാം മാസത്തിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്.

   

മാസത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ഷഷ്ടി വരുന്നതു തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൃദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് ഒരു അനുഷ്ഠാനരീതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നാളെ വരാനായി പോകുന്നതും മിഥുനം സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൃതം എടുക്കണമെന്ന് അത്രത്തോളം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ വൃതം എടുക്കണമെന്നും ഇല്ലാത്തവർ നോയമ്പ്.

വേണമെന്നും ഇല്ല കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ സ്വന്ത സഷ്ടിക്കാണ് നോക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നാളെ വൈകുന്നേരം നിലവിളക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകും നാളെ രാവിലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൈകുന്നേരം.

ആണ് എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ മാസത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി വരുന്ന ദിവസം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ സന്ധ്യ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ചടങ്ങോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *